Gemiddelde levertijd: 2-5 werkdagen. Meestal verzenden wij onze bestellingen op donderdagen of vrijdagen. Is er haast bij uw bestelling? Neem even contact met ons op, soms laat onze agenda een extra verzend moment toe.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Niet-Lief, KvK nr. 27359294, gevestigd te Den Haag.
Versie geldig vanaf 1 januari 2009

De niet-officiële, niet-bindende, maar leesbare versie

Niet-Lief probeert binnen 5 dagen te leveren wanneer artikelen op voorraad zijn. Zijn artikelen niet op voorraad dan probeert Niet-Lief binnen 5 dagen na ontvangst van de producten te leveren. In geval van bijvoorbeeld vakantie kan de levertijd wat langer zijn. Als je bestelling haast heeft, laat dat dan weten bij de bestelling, dan doen we ons best om eerder te leveren, maar bieden geen garantie.

Niet-Lief is niet verantwoordelijk voor wat je met de producten doet, en ook niet voor de geboden informatie.

Niet-Lief verstuurt de producten via TNT of een andere vervoerder. Hou er rekening mee dat deze soms pakketjes bij de buren aanbiedt als je niet thuis bent. De verpakking van de producten is discreet, dat sexy logo staat dus niet op het pakje. Niet-Lief is verder niet verantwoordelijk voor de correcte aflevering door de vervoerder. Als je dat wilt kunnen we een bestelling aangetekend en/of verzeker versturen. De extra kosten komen voor jouw rekening

Niet-Lief rekent €8,50 per bestelling aan verzend-, verpakkings- en administratiekosten voor bestellingen binnen Nederland. Voor pakketten met een uitzonderlijk formaat of een totaal gewicht >10kg en voor internationale verzending geldt een meerprijs. Voor €2,50 extra kunt u uw pakket verzekerd laten verzenden (aangeraden voor waardevolle producten!). Niet-Lief biedt de mogelijkheid om uw bestelling op afspraak te komen ophalen in Den Haag. U betaalt dan geen verzend-, verpakkings- en administratiekosten.

Prijzen zijn onder voorbehoud en inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Kleuren kunnen afwijken van de afbeeldingen op de site. Als om welke reden dan ook Niet-Lief een product niet (meer) kan leveren heb je pech. De koop wordt dan ontbonden (en je krijgt uiteraard je geld terug).

Terugsturen en ruilen van producten mag. Als het product kapot is bij levering heb je garantie en wordt het vervangen, maar natuurlijk niet als jij het zelf kapot gemaakt hebt. Stuur je het om een andere reden terug zijn de verzendkosten wel voor jou. Het te ruilen product moet in nieuwe staat verkeren. Passen mag, dragen niet. Tegen een gordijn slaan mag, spelen niet. Gaat iets later alsnog kapot, dan biedt Niet-Lief geen andere garantie dan die van de fabrikant.

We gaan voorzichtig met je privacy om. We verkopen je adres niet aan spammers en bellen niet naar de krant om je bestelling door te geven. De nieuwsbrief is opt-in, dus als je hem ontvangt heb je zelf toestemming gegeven.

Klachten kun je sturen aan info@niet-lief.nl. We stellen het op prijs als je van die mogelijkheid gebruik maakt voor je naar de geschillencommissie of de rechter stapt.

Oh ja, en je mag niet failliet gaan voor je gedokt hebt!

Door te bestellen verklaar je dat de Algemene Voorwaarden gelezen hebt en ermee akkoord bent. En dan bedoelen we natuurlijk de officiële, juridisch bindende, maar onleesbare versie die hieronder staat.

De officiële, juridisch bindende, maar onleesbare versie

Algemene Voorwaarden van Niet-Lief, gevestigd te Den Haag.
Versie geldig vanaf 1 januari 2009

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder 'Niet-Lief' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: De webshop Niet-Lief, KvK nr. 27359294
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Niet-Lief voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Niet-Lief voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen. 1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Niet-Lief erkend.
1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Niet-Lief.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Niet-Lief eerst na bevestiging. Feitelijke uitvoering door Niet-Lief of een door Niet-Lief verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Niet-Lief en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Niet-Lief gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 Niet-Lief kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten.
3.2 Niet-Lief garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de Overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 10 dagen na ontvangst van de betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde brengt Niet-Lief verzendkosten in rekening. Verzending vind plaats naar het bij Niet-Lief bekende postadres. Niet-Lief maakt daarbij gebruik va de diensten van TNT of een andere vervoerder en is niet verantwoordelijk voor de correcte aflevering door die vervoerder. De afnemer kan tegen een meerprijs kiezen voor aangetekende verzending.
4.2 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.3 Aan de leveringsplicht van Niet-Lief zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Niet-Lief geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.4 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept..

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Niet-Lief opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Niet-Lief zijn, waarna Niet-Lief zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Niet-Lief (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van Niet-Lief op basis van de wet is Niet-Lief gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Niet-Lief omstandigheden ter kennis komen die Niet-Lief goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Niet-Lief bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Niet-Lief zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Niet-Lief bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Niet-Lief, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Niet-Lief heeft teruggezonden, is de koop een feit. Producten die naar hun aard om hygienische redenen niet aan een andere afnemer geleverd kunnen worden kunnen niet worden teruggezonden.
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Niet-Lief. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Niet-Lief na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten waarbij Niet-Lief slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Niet-Lief geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Niet-Lief en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Niet-Lief de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Niet-Lief niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien Niet-Lief bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 Niet-Lief biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 Niet-Lief is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, het gebruik van de geleverde zaken, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken, noch voor via de website of anders geleverde informatie. Producten en kleuren kunnen afwijken van de afbeeldingen op de website.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Niet-Lief) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Niet-Lief. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Niet-Lief schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Niet-Lief gegrond worden bevonden, zal Niet-Lief naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Niet-Lief en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Niet-Lief voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Niet-Lief in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Niet-Lief en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling vooraf door overmaking van het factuurbedrag op rekening 4482572 ten name van Black Umbrella.
9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Niet-Lief en de verplichtingen van de afnemer jegens Niet-Lief onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien Niet-Lief haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.5 Indien Niet-Lief kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door Niet-Lief aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Niet-Lief zolang de afnemer de vorderingen van Niet-Lief uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Niet-Lief wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door Niet-Lief geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Niet-Lief of een door Niet-Lief aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Niet-Lief haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Niet-Lief zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Niet-Lief.

Artikel 11. Privacy

11.1 Niet-Lief respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Niet-Lief niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Niet-Lief kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Niet-Lief (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Niet-Lief. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Niet-Lief is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Niet-Lief, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Niet-Lief is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 Niet-Lief verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Niet-Lief geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door Niet-Lief geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Niet-Lief en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Niet-Lief is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen


14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar info@niet-lief.nl Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Terug naar boven